Who has got Nobel Prize in Literature in 2000?

Gao Xingjian