Who has got Nobel Prize in Chemistry in 2010?

Ei-ichi Negishi