How many Nobel Prize Germany have?

Germany has won 87 Nobel Prize.

NameGenderCitizenshipYearSubjectBorn
Wilhelm Conrad RöntgenMaleGermany1901Physics1845
Emil von BehringMaleGermany1901Physiology or Medicine1854
Emil FischerMaleGermany1902Chemistry1852
Theodor MommsenMaleGermany1902Literature1817
Adolf von BaeyerMaleGermany1905Chemistry1835
Philipp LenardMaleGermany1905Physics1862
Robert KochMaleGermany1905Physiology or Medicine1843
Eduard BuchnerMaleGermany1907Chemistry1860
Rudolf EuckenMaleGermany1908Literature1846
Paul EhrlichMaleGermany1908Physiology or Medicine1854
Wilhelm OstwaldMaleGermany1909Chemistry1853
Ferdinand BraunMaleGermany1909Physics1850
Otto WallachMaleGermany1910Chemistry1847
Paul HeyseMaleGermany1910Literature1830
Albrecht KosselMaleGermany1910Physiology or Medicine1853
Wilhelm WienMaleGermany1911Physics1864
Gerhart HauptmannMaleGermany1912Literature1862
Max von LaueMaleGermany1914Physics1879
Richard WillstätterMaleGermany1915Chemistry1872
Fritz HaberMaleGermany1918Chemistry1868
Max PlanckMaleGermany1918Physics1858
Johannes StarkMaleGermany1919Physics1874
Walther NernstMaleGermany1920Chemistry1864
Albert EinsteinMaleGermany1921Physics1879
Otto MeyerhofMaleGermany1922Physiology or Medicine1884
Richard ZsigmondyMaleGermany1925Chemistry1865
James FranckMaleGermany1925Physics1882
Gustav HertzMaleGermany1925Physics1887
Gustav StresemannMaleGermany1926Peace1878
Heinrich WielandMaleGermany1927Chemistry1877
Ludwig QuiddeMaleGermany1927Peace1858
Adolf WindausMaleGermany1928Chemistry1876
Thomas MannMaleGermany1929Literature1875
Hans FischerMaleGermany1930Chemistry1881
Friedrich BergiusMaleGermany1931Chemistry1884
Carl BoschMaleGermany1931Chemistry1874
Otto WarburgMaleGermany1931Physiology or Medicine1883
Werner HeisenbergMaleGermany1932Physics1901
Carl von OssietzkyMaleGermany1935Peace1889
Hans SpemannMaleGermany1935Physiology or Medicine1869
Richard KuhnMaleGermany1938Chemistry1900
Adolf ButenandtMaleGermany1939Chemistry1903
Gerhard DomagkMaleGermany1939Physiology or Medicine1895
Otto HahnMaleGermany1944Chemistry1879
Kurt AlderMaleGermany1950Chemistry1902
Otto DielsMaleGermany1950Chemistry1876
Hermann StaudingerMaleGermany1953Chemistry1881
Walther BotheMaleGermany1954Physics1891
Werner ForssmannMaleGermany1956Physiology or Medicine1904
Rudolf MössbauerMaleGermany1961Physics1929
Karl ZieglerMaleGermany1963Chemistry1898
J. Hans D. JensenMaleGermany1963Physics1907
Feodor LynenMaleGermany1964Physiology or Medicine1911
Manfred EigenMaleGermany1967Chemistry1927
Willy BrandtMaleGermany1971Peace1913
Heinrich BöllMaleGermany1972Literature1917
Ernst Otto FischerMaleGermany1973Chemistry1918
Karl von FrischMaleGermany1973Physiology or Medicine1886
Georg WittigMaleGermany1979Chemistry1897
Georges J.F. KöhlerMaleGermany1984Physiology or Medicine1946
Klaus von KlitzingMaleGermany1985Physics1943
Gerd BinnigMaleGermany1986Physics1947
Ernst RuskaMaleGermany1986Physics1906
J. Georg BednorzMaleGermany1987Physics1950
Johann DeisenhoferMaleGermany1988Chemistry1943
Robert HuberMaleGermany1988Chemistry1937
Hartmut MichelMaleGermany1988Chemistry1948
Wolfgang PaulMaleGermany1989Physics1913
Erwin NeherMaleGermany1991Physiology or Medicine1944
Bert SakmannMaleGermany1991Physiology or Medicine1942
Reinhard SeltenMaleGermany1994Economics1930
Christiane Nüsslein-VolhardFemaleGermany1995Physiology or Medicine1942
Horst L. StörmerMaleGermany1998Physics1949
Günter GrassMaleGermany1999Literature1927
Herbert KroemerMaleGermany2000Physics1928
Wolfgang KetterleMaleGermany2001Physics1957
Theodor W. HänschMaleGermany2005Physics1941
Gerhard ErtlMaleGermany2007Chemistry1936
Peter GrünbergMaleGermany2007Physics1939
Harald zur HausenMaleGermany2008Physiology or Medicine1936
Herta MüllerFemaleGermany2009Literature1953
Thomas C. SüdhofMaleGermany2013Physiology or Medicine1955
Stefan W. HellMaleGermany2014Chemistry1962
Joachim FrankMaleGermany2017Chemistry1940
Reinhard GenzelMaleGermany2020Physics1952
Benjamin ListMaleGermany2021Chemistry1968
Klaus HasselmannMaleGermany2021Physics1931